За нас

 

Съвет на Здравен отдел за периода

2015-2020 година към СЦАСД – България

 

1. Д-р Лидия Маринова–председател от 2016 г. 

(До края на 2015 Д-р Ана Радилова) 
2. Д-р Елица Куманова
3. Д-р Емануил Генов
4. м.с. Йорданка Димитрова 
5. Д-р Десислава Герасимова
6. Д-р Петър Първанов

 

 

Отдел „ Здравно служене” е път към

другите отдели и мост,

свързващ в обща сила всички християни,

които копнеят да разнесат в света Здравната вест

за изцеление и пълно възстановяване!

 

 

Отдел "Здравно служене" има специално място в

евангелската  работа и на това не трябва да се

гледа с пренебрежение.

 

  “Медицинската мисионска работа в никакъв случай не

трябва да бъде разделяна от евангелското служене.

Господ посочва на това, че  тези тези два типа служене

са неделими един от друг,както ръката от тялото.

Без това единство нито тази, нито онази работа

не може да бъде  изпълнена.

Медицинската мисионерска работа

                   претворява Еванге­лието в живота.”                  

                                                                                                         

Свидетелства т. 6      

 

 

 

Здравното служене има точно определена роля и

място в работата за разпространение

                                на тройната ангелска вест.                                          

„Здравната реформа е тясно свързана с работата на

тройната вест, но тя не е вестта.

Нашите проповедници тряб­ва да проповядват

здравната реформа,    

но все пак не трябва да я правят водеща тема.

 

 

Тя е на първо място между онези предмети, които излагат  

подготвителната работа да се пос­рещат събитията,

които вестта очертава"

                                                                                           

„Съвети върху ди­ета и храна"

                                                               

 

Отдел "Здравно служене" е стартера, на която и да е    

мисионска програма, пробивния клин, ключът,

който отваря  

врати за приемане на спасителното благовестие.

 

 

Ето защо този отдел трябва да работи  в тясна връзка с  

всички останали отдели и да им сътрудничи.

 

Предлагаме ви идея за съставяне на план за работа на

отдел "Здравно служене"

 

 

виж и изтегли презентацията от тук

 
Български

X